Elektroteknik

Back to All Courses

Lesson 1

Elektricitet, ström och spänning

by Pierre Lindgren

Vad är elektricitet?

Ett ämne sägs vara elektriskt laddat när det antingen finns ett underskott eller ett överskott av elektroner i det. Om man kopplar samman ett ämne som har ett överskott, med ett ämne som har ett underskott, uppstår en ström mellan dem: elektronerna rör sig då mellan över- och underskottspolerna så att ämnena återigen får en jämn fördelning: detta kallas för elektrisk urladdning.


Den här symbolen används för att visa att någonting är elektriskt laddat??ska är ett exempel på en elektrisk urladdning. Under oväder bildas både negativa och positiva laddningar i molnen. När det blir en för stor spänningsskillnad mellan mark och moln sker det elektriska urladdningar i form av blixtar.


Ström

Strömmen definieras som flödet av elektriskt laddade partiklar (i vanliga fall elektroner).


Elektroner rör sig alltid från minuspolen till pluspolen i en strömkrets, men trots det säger man än idag att strömmen går från plus(+) till minus(-) eftersom strömlagarna bestämdes innan man upptäckte elektronen och dess rörelse.


Strömmen mäts i Ampere (A) och har bokstaven I som symbol (står för Intensitet).


De gula pilarna visar elektronernas verkliga flöde (från - till +) och de gröna pilarna visar strömmens flöde (från + till -)


Spänning

Spänningen mäts mellan två mätpunkter i en elektrisk krets. I ett batteri finns t.ex. alltid en plus-(+) och en minuspol (-), där pluspolen har ett underskott av elektroner och minuspolen har ett överskott av elektroner. Ju större skillnaden är mellan de två polerna, desto större är spänningen, det är det som avgör hur många volt det står på batteriets förpackning.


Spänning mäts i Volt (V) och har U som symbol (kommer från tyskans Unterschied som betyder "skillnad").