Mekanik I

Back to All Courses

Lesson 11

Energi (Del 2) - Potentiell Energi

by Pierre Lindgren

Potentiell Energi

En kropps potentiella energi är en sorts lagrad energi, som förekommer oftast i samband med så kallade konservativa krafter.


Konservativa krafter förändras inte utav vägen som angreppspunkten tar utan endast av dess start och slutläge i rörelsen. Exempel på dessa är fjäderkraften, tyngdkraften, gravitationskraften etc.


Potentiella energins formel är:


Potentiella energin mäts i ett visst läge. För att beräkna den måste man välja en referenspunkt , som kan vara godtycklig. För att förklara hur det här fungerar kan vi ta några exempel.

För fjäderkraften

Ta till exempel en fjäder vars fjäderkomstant är och vars jämviktsläge är i . Vi trycker på den med en kraft så att den hamnar i läget .


Enligt Hookes lag måste alltså kraften vara så stark som .


Vad är då fjäderns potentiella energi när den är intryckt?


Kraftens angreppspunkt har nu rört sig enbart horisontellt från läget till läget . Dessutom har :s riktning och styrka varit konstanta under rörelsen. Fjäder kraften kommer att vara lika stark som kraften fast mottriktad.


Om vi då applicerar formeln vi precis lärde oss får vi alltså:

Vilket till slut blir:


För tyngdkraften

I detta exempel har vi att ett föremål som rör sig från punkt till , vars höjdskillnad är


(så att ).


I detta fall blir då formeln:
Energiprincipen

Mekanisk energi är helt enkelt summan av den potentiella och kinetiska energin:När ingen friktion förekommer så bevaras den mekaniska energin! Alltså varierar potentiella och kinetiska energin, men deras summa är konstant - de "förs över" till varann:

Tack vare detta kan vi alltså dra en hel del nytta av dessa saker i problem där friktion försummas eller inte finns, vilket gör de väldigt användbara.